תקנון אתר - win אנשים יוצרים נצחונות - WIN

תקנון אתר – win אנשים יוצרים נצחונות

תקנון אתר:
חברה: win אנשים יוצרים נצחונות – דביר פרץ
מבוא:
.1 אתר w-in.co.il  זה (להלן:"האתר") הנו בבעלות win אנשים יוצרים נצחונות – דביר פרץ (להלן: ״החברה״). אתר אינטרנט המציע סדנאות, הרצאות, הדרכות, ייעוץ וקורסים.

2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. “פעולה
באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כולל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

3. החברה ובעלי האתר ו/או מי מטעמם עושים את המירב על מנת לוודא כי המידע המוצג והמונגש באתר יהיה איכותי ומדוייק, אך לצערנו לעיתים עלולות להופיע טעויות. החברה לא תישא בשום אחריות אשר קשורה במישרין ו/או בעקיפין מטעויות אלו ככל
שיהיו.

4. במקרה בו נתקלת באתר ו/או באחד מנכסינו הדיגיטליים בבעיה כל שהיא נשמח אם תעדכן אותנו על מנת שנבדוק זאת ונתקן במידת הצורך. על אף האמור בסעיף זה, בחירת התכנים ו/או כל מה שמוצג ו/או נמצא באתר /או באחד מנכסינו הדיגיטליים באחריותנו ועל פי שיקול דעתנו הבלעדית.

5. האתר מנוסח בלשון זכר / רבים מטעמי נוחות, אך פונה לשני המינים.

קניין רוחני:
6. שיטת win פותחה בעמל רב, על ידי דביר פרץ ע.מ 034151662 מייסד שיטת win- ומייסד חברת win אנשים יוצרים נצחונות, יובהר כי הוא הבעלים הבלעדי של כל הזכויות
בתכנית, בתכנים, ו/או כל מה שיוצג ו/או יימסר לידכם בתור משתתפים בארועים השונים ככל שיהיו לרבות הרעיונות על כל מה שגם מוצג בכנסים ו/או בסדנאות ו/או בהרצאות ו/או במדיות השונות, שמועברים על ידי דביר פרץ ו/או מי מטעמו במסגרת החברה.

6.1. יובהר כי כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר על כל תכניו, הן בבעלות ובאחריות, החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות שימוש בתכנים המוצגים באתר ו/או בכל אחד מהנכסים הדיגיטליים שבבעלות החברה, שהם חלק בלתי נפרד מתקנון זה, הם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. לרבות תכנים, סרטונים, תמונות, טקסטים, מיתוגים ועיצובים, מידע מכל סוג שהוא, קבצים, סימנים ושמות מסחריים. אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. ובפרט מהבעלים דביר פרץ.

תנאים והגבלות:
7. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

7.1 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכלל השירותים הכלולים בו לרבות הנכסים הדיגיטליים שברשות החברה, באמצעות כל מכשיר ו/או רשת שיש באפשרותםלגלוש באתר בכתובת w-in.co.il לרבות מחשב מכל סוג שהוא, טלפון נייד, טאבלט, סמארטפון, ודומיהם ככל שיהיו כאלה) יודגש כי תנאים אלו חלים על כל אמצעי תקשורת ומכל סוג שהוא.

8. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לעשות בו שינוי בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך בהסבר כלשהו ו/או מקובל על הגולש ו/או מי מטעמו.

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית החברה למנוע ממך את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך אשר פרטיו נמסרו לאתר נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ,מאיים, פוגעני אשר עלול לפגוע ולהסב נזק כלשהו בפרטיות הזולת, ו/או כל תוכן מכל סוג שהוא, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי.                            

12. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי או בכל דרך אחרת.

12.1. אין לעשות שימוש מסחרי גם במידע שמתקבל וברעיונות שלך.

מדיניות פרטיות:
13. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר ו/או בעת רכישה המוצעת באתר,
האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות ו/או לרכישת
מוצרים.

14.האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו
הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.

15. חברת קארדקום נבחרה על ידנו בקפידה לספק את שירותי הסליקה באתרwin
אנשים יוצרים נצחונות.

16. האתר משתמש בתקני האבטחה הנדרשים במטרה לשמור על סודיות תוך הגנה על
המידע ופרטיות הלקוחות והמשתמשים. בתהליך הרכישה, ובזמן הזנת פרטי כרטיס
האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיות אבטחה
מגוונות כגון: זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, שמאפשר להזמין מוצרים
ולמסור את פרטי הלקוחות בצורה בטוחה.

16.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שום פרט על לקוחותיה ו/או מתעניינים אשר
הזינו פרטים באתר בכל הקשור למידע שנאסף על פעילותם מכל סוג שהוא באתר, אלא
במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב
ו/או תצריך את חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו
שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח ו/או או המידע אודותיו לצד שלישי. במידה
והבעלות על האתר תשתנה מכל סיבה שהיא הבעלים החדשים ו/או הנוספים יהיו כפופים
למדיניות פרטיות זו.

תשלום וביטול עסקאות:

17. בכל מקרה של רכישת כרטיסים לסדנאות השונות, שיפורסמו מעת לעת לקהל הרחב, ישנו מספר מינימלי של 15 משתתפים לפחות לקיום הסדנה. במקרה שבו תיהיה כמות הרוכשים מתחת ל-15 משתתפים, יוצע ללקוחות שרכשו תאריך חדש (במידה ויהיה) או זיכוי כספי מלא של הסכום ששולם ע"י הלקוח בפועל.

17.1. במקרה שבו מספר המשתתפים יהיה נמוך מ- 15 משתתפים, והסדנה תבוטל ו/או תידחה, יוכל הלקוח לבחור אחת משתי האפשרויות שמצויינות בסעיף לעיל. באם בחר הלקוח לבטל את העסקה, ולקבל זיכוי מלא של הסכום ששולם על ידו בפועל, החברה תזכה את חשבונו, הכסף יוחזר לכרטיס תוך 10 ימים מרגע ביצוע הפעולה בפועל, וללקוח לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא.

18. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את המחירים ו/או התנאים השונים, של השירות ו/או המוצר ללא
התראה או הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה בלבד.

19. הרכישה והשרותים באתר מוצעים לתושבי ישראל בלבד ובתנאי שגילם 18 ומעלה,
אלא אם יצויין אחרת.

20. החיוב לשירותים הניתנים באתר הינו מיידי ובאמצעות כרטיס אשראי המחירים באתר
כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.

20.1. למען השקיפות יובהר כי בעת ביצוע עסקת תשלומים, תיגבה מהלקוח עמלה
מחברת האשראי, שהיא בנוסף למחיר המוצר ו/או השירות שצויין. הלקוח יוכל לראות
בעת הרכישה את התוספת שתיגבה בשקלים חדשים.

21. כל הרוכש מוצר ו/או שירות המוצע ו/או המוצג באתר רשאי לבטל את העסקה
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול
עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

21.1. במקרה של ביטול עסקה, מחזיק הכרטיס יראה את הזיכוי תוך 10 ימי עסקים
מרגע ביצוע הביטול בפועל.

21.2. יובהר כי לכרטיסים נטענים מכל סוג שהוא אין אפשרות לבטל את העסקאות.
במקרה כזה יוצע ללקוח מועד אחר, כשיתקיים כזה ובתנאי שמחיר הכרטיס זהה למחיר
ששולם בפועל ע"י הלקוח. יובהר כי במידה ויהיו פערים זכות ו/או חובה יישא הלקוח
בהוצאות אלו.

22. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים : תקופת הביטול ברכישה של
מוצר – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה
ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה באריזתם המקורית ומבלי שנפתחה,
כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש, לרבות העתקת ו/או שכפול.
למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה,
יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכלול עלויות משלוח של המוצר אל הלקוח (אם
יהיו).

23. על אף האמור בסעיף לעיל, תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין
הניתנים להקלטה, להעתקה ו/או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ו/או
במקרה של ביטול העסקה לאחר שהלקוח ביצע כניסה לאתר השירות המקוון (במידה
ויהיה כזה), לאחר הכניסה חזקה על הלקוח כי עשה שימוש במערכת וקיבל גישה
לחומרים שישנה אפשרות להעתיקם ו/או לשכפלם ובכל דרך אחרת ככל שתיהיה.

24. החברה תהיה בעלת השיקול הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. בכל מקרה לא
יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שנעשה בהם שימוש.

25. במקרה של טעות בהדפסה ו/או בהקלדה, בתיאור המוצר ו/או במחיר ו/או בשירות
המוצע, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים
ממבצע פעולה באתר, רשאי האתר ומי מטעמו, אך לא חייב, לבטל את הרכישה
הספציפית וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית.

מדיניות ביטולים במקרה של אירוע:
26. סדנאות win השונות אשר מוצעות לקהל הרחב, מוגבלות במספר המשתתפים
בכל סדנה, אנו מנסים לשמור על אווירה אישית ואינטימית ולתת לכל אחד ואחת
תשומת לב אישית, ולכן כאשר יש ביטול ברגע האחרון לעיתים זה בא על חשבון
משתתף אחר שרצה להגיע ולא היה לו מקום.

27. במקרה של ביטול עסקה כגון השתתפות בארוע כגון: סדנה ו/או בהרצאה ו/או כל
ארוע או שירות מכל סוג שהוא, אשר פורסם באתר החברה:: ביטול פרק הזמן בו ניתן
לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7
ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת
כרטיסים הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

27.1. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני בכתובת: win@w-in.co.il

בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה.

28. עפ"י תקנות ביטול עסקה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם
בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם. לא
ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, ולא ניתן
לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

29. במקרים בהם ירצה הלקוח לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, ובפרק זמן שלא עומד
בתקנות הגנת הצרכן ע"פי החוק. חברת win אנשים יוצרים נצחונות, תפעיל את שיקול
דעתה, וזאת, מבלי צורך לתת הסבר כל שהוא ללקוח ו/או מי מטעמו.

30. בארועים בהם יוגש כיבוד מכל סוג שהוא יובהר: כי הכיבוד אינו נכלל במחיר הכרטיס,
והכיבוד מוגש ללא עלות נוספת, כמחווה טובה וזאת על מנת להנעים את האווירה, הלקוח
יוכל להתכבד וזאת על פי רצונו, "ושיקול דעתו הבלעדי בהתאם למצב בריאותו ו/או
אמונתו הדתית".
אין ולא תיהיה שום טענה מכל סוג שהיא מצד הלקוח, בנוגע לסוג, טיב, הגשה, צורה
ו/או כל טענה שקשורה לכיבוד ולמתלווה אליו.

31. לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה
לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין
ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י החברה (אם יהיו כאלה).

32. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה ו/או שלא ניתנה בגינם תמורה
כספית.

אחריות על הסדנה winner inside:
33. מטרת סדנת winner inside היא הקניית כלים שיסייעו למשתתף להתפתחות
אישית תוך ההעצמה.

34. השתתפות בסדנת winner inside הינה תחת אחריות שאומרת: "בסיום הסדנה
אם לא קבלתם כלים, כספכם יוחזר" שמהותה שביעות רצון הלקוח, הסדנה חד"פ בת 3
שעות ובנויה ממערך מובנה תוך שימוש תרגילים וטכניקות ייחודיות, שיאפשרו להשיג
את מטרות הסדנה, ולכן יש חשיבות רבה, להשתתפות פעילה בכלל התרגילים הסדנה,
יובהר כי ההשפעה של הסדנה משתנה מאדם לאדם ופועלת על כל אחד בצורה שונה
ובזמנים שונים.

34.1. לצורך מימוש האחריות על הלקוח להשתתף בפועל בסדנה, ובכל התרגילים
המוצעים ככל שיהיו למשך כל ה- 3 שעות ו/או השעות שיופיעו בפרסום הרלוונטי לאותו
ארוע (כשיהיה כזה).

35. יובהר כי בעלי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם יעשו שימוש מירבי במהלך
הסדנה, בכלים, בידע ובניסיון במטרה לסייע למשתתף לקחת חלק פעיל בסדנה, מתוך
הבנה שהמשתתף נרשם ורכש כרטיס, מתוך בחירה אישית שלו, מכיוון שמצא בסדנה
המוצעת כלי מסייע אשר יוכל יתרום לו.

אחריות:
36. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים
לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם ו/או למי מטעמם כל טענה, דרישה,
תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר ו/או למי מטעמו בכל הקשור להוראות
ולתנאים בתקנון זה.

37. אתר win אנשים יוצרים נצחונות ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא
יישאו בכל נזק במישרין או בעקיפין ולא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של
משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש
שרותים באתר.

38. במקרה שלקוח ביצע רכישה של מוצר ו/או שירות שמוצע באתר, יישלח ללקוח מייל
המאשר את הרכישה.

39. על אף האמור בסעיף לעיל, במקרה בו בוצעה רכישה ע"י הלקוח, ולא התקבל אצלו
מייל שמאשר את הרכישה בזמן של עד 48 שעות מרגע הרכישה, לכתובת דואר
אלקטרוני, שהוזנה ע"י הלקוח בעת תהליך הרכישה, באחריות הלקוח ליצור קשר עם
בעלי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה בדואר האלקטרוני לכתובת win@w-in.co.il
ולתאר במייל את נושא הפניה בצרוף מסמך או כל דבר שייתמוך בנושא הפניה וזאת על
מנת שנוכל לטפל בעניין ככל שיהיה במסירות וביעילות.

40. יובהר כי סדנת winner inside היא סדנה דינמית בה קיימת פעילות קבוצתית,
פיזית, חברתית וכו' הנך מצהיר שאתה מודע לכך שזו הסדנה ואופי הפעילות וכי לא
תיהיה לך שום טענה ו/או תביעה מכל מין ו/או סוג לגבי נזק שייגרם לך ו/או לצדדים
שליליים כלפי חברת win אנשים יוצרים נצחונות – דביר פרץ ו/או מי מטעמם וכי כל
תרגיל ו/או טכניקה שיוצגו ו/או שתתבקש לעשות במסגרת הסדנה, הינה על פי שיקול
דעתך הבלעדית, בין אם תבחר להשתתף ו/או לפעול ובין אם לא. כל החלטה שתיקח
הינה באחריותך בלבד.

41. יובהר כי החברה מציעה השתתפות בארועים השונים שהיא מפיקה לקהל הרחב,
וכי אינה מודעת למצב בריאותם של המשתתפים, וכי אינה יכולה לדעת את מצב
בריאות המשתתפים ו/או אם יש להם מגבלה אשר עלולה להסב להם נזק, יובהר כי
באחריות המשתתף, לבחון את כשירותו הפיזית ו/או הבריאותית ו/או הנפשית, וכי הוא
מצהיר שהוא מודע שהאחריות על כל נזק שייגרם לו במסגרת השתתפותו בסדנה ו/או
בארועים השונים של החברה, באחריותו בלבד ולא תיהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
כל דרישה מכל מין וסוג שהוא לחברת win אנשים יוצרים נצחונות – דביר פרץ ו/או מי
מטעמם.

דיוור ישיר אלקטרוני:
42. החברה מעוניינת לשלוח ללקוחותיה מפעם לפעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר
השירותים שהיא מציעה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח ללקוח בתנאי שהוא
נתן הסכמה מפורשת לכך, יובהר שבכל עת יוכל הלקוח לבטל את הסכמתו ולחדול
מקבלת דיוור ישיר.

דין וסמכות שיפוט:
43. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם
לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית בכל
הקשור לתקנון זה.

שירות לקוחות:
44. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה, בירור ו/או כל עניין, באחת מהדרכים הבאות:
פנייה במייל: win@w-in.co.il
בטלפון: 050-7467467 / 074-7022884